Nieuws

woensdag 20 september 2017

OPROEP AAN OUDERS: VACATURES MR

 

De MR is een vertegenwoordigend beleidsorgaan dat openheid en onderling overleg binnen de schoolorganisatie dient te bevorderen. Het heeft de taak om de kwaliteit van zowel het onderwijs als de schoolorganisatie te waarborgen en maakt daarbij gebruik van een aantal bevoegdheden om het managementteam (MT) te adviseren en/of bij te staan bij het vervullen van zijn taken. Bij enkele beleidszaken heeft de MR instemmingsrecht, een meerderheid van de MR of een geleding moet in dat geval instemmen met een voorstel van de schooldirectie. De MR bestaat op de Hartenlustmavo uit acht leden, evenredig verdeeld over een personeel- en oudergeleding.

Dit schooljaar staan er belangrijke onderwerpen op de agenda, zoals de invulling en uitvoering van het talentontwikkelprogramma (TOP-uren), informatietechnologie theoretische leerweg (ITTL) en het doorstroomprogramma naar de havo.

Voor de komende zittingstermijn zijn wij op zoek naar twee ouder(s)/verzorger(s) die de leerlingen en ouders van de Hartenlustmavo willen vertegenwoordigen. Onze voorkeur gaat daarbij uit naar een vertegenwoordiger met een zoon/dochter uit het eerste- en/of derde leerjaar, zodat er uiteindelijk uit ieder leerjaar iemand zitting heeft in de medezeggenschapsraad.

De MR hoopt binnenkort een nieuwe ouders/verzorgers te mogen verwelkomen, die met nieuwe inzichten deze vertegenwoordigende rol op zich wil nemen. Bij vragen, opmerkingen en/of kandidaatstelling graag contact opnemen met ondergetekende.

Indien zich meer dan twee kandidaten melden, volgen er verkiezingen. De sluitingstermijn van deze vacature is vrijdag 29 september 2017.

Dhr. W. (Wesley) van der Knaap Voorzitter medezeggenschapsraad w.vanderknaap@hartenlustschool.nl