De Hartenlust van A-Z

Alles wat je over De Hartenlust moet weten, vind je in deze digitale Schoolgids. In de linkerkolom vind je (bijna) alles waar je op De Hartenlust mee te maken kunt krijgen. Wil je meer weten over een bepaald begrip? Kijk dan in de linkerkolom en klik er op.

Aanwezigheid

De leerlingen moeten voor school beschikbaar zijn van 8.00 uur tot 17.00 uur voor het volgen van de geroosterde lessen en voor het, in voorkomend geval, voeren van o.a. begeleidingsgesprekken, het maken inhaalwerk, nablijven.

Controle aanwezigheid

Elke ochtend wordt in alle klassen de aanwezigheid van leerlingen gecontroleerd. Als van een absente leerling geen afmelding is binnengekomen, belt de school de ouders/verzorgers. Blijkt dat de leerling zonder toestemming verzuimt, dan moet hij/zij de gemiste lessen dubbel inhalen.

Afwezigheid melden

De Hartenlust wil er samen met leerlingen en ouders/verzorgers alles aan doen om het verzuim tot een minimum te beperken. Daarom wordt u als ouder/verzorger verzocht de school vóór het 1e lesuur in kennis te stellen, als uw kind die dag niet kan deelnemen aan de lessen. Is er sprake van herhaaldelijk, onwettig verzuim, dan zal de leerplichtambtenaar in kennis worden gesteld.

Te laat

Als een leerling te laat komt, wordt dat door de docent genoteerd: het feit wordt in Magister geregistreerd. Wie drie keer te laat komt zonder geldige reden moet zich de eerstvolgende ochtend om 08:00 uur melden. De leerplichtambtenaar wordt van structureel te laat komen (= onwettig verzuim) op de hoogte gesteld.

Ziekte

Als een leerling wegens ziekte niet naar school kan, moeten de ouders/verzorgers dat vóór 08.30 uur doorgeven aan de administratie. Het telefoonnummer daarvoor is: 023 525 1702. Wordt een leerling tijdens de schooldag ziek, dan wordt dat altijd aan de ouders/verzorgers gemeld. Is de leerling weer beter, dan kunnen de ouders/verzorgers via 023 525 1702 hun zoon/dochter weer aanmelden voor de lessen.