De Hartenlustmavo van A-Z

Alles wat je over de Hartenlustmavo moet weten, vind je in deze digitale Schoolgids. In de linkerkolom staat (bijna) alles waar je op de Hartenlustmavo mee te maken kunt krijgen. Wil je meer weten over een bepaald begrip? Kijk dan in de linkerkolom en klik er op.

Begeleiding

(Persoonlijk) mentor

Op De Hartenlust hebben alle leerlingen een mentor. De eersteklassers hebben een klassenmentor. Vanaf de tweede klas mogen de leerlingen hun voorkeur voor een persoonlijk mentor uitspreken. De mentor begeleidt zijn leerlingen, houdt diens leerontwikkeling en diens sociaal-emotioneel functioneren in de gaten en hij voert begeleidingsgesprekken. Hij neemt, indien nodig, contact op met de ouders. Voor de ouders is de mentor het eerste aanspreekpunt op school.

I-uren
Tijdens het eerste lesuur (08.15 – 08.45 uur) is er onderwijs op maat: de individuele uren. Dat wil zeggen, dat de leerling met een leeradvies (zoals vermeld bij het proefwerkcijfer in Magister) en/of de leerling die daar behoefte aan heeft, extra begeleiding kan krijgen, gericht op het ontwikkelen van vaardigheden en kennis die ontbreekt. De leerling schrijft zichzelf met behulp van Magister in voor deelname aan het i-uur. De i-uren vormen een extra aanbod. Derhalve is deelname niet verplicht.

Leefstijl

Zelfstandig leren en werken is belangrijk. Daarom krijgen alle eerste- en tweedeklassers studieles van hun klassendocent. In dat uur is er o.a. aandacht voor:

 • het goed organiseren van huiswerk,
 • het leren stellen van prioriteiten,
 • de positieve omgang met klasgenoten en
 • het leren maken van keuzes.

 

Extra begeleiding

De Hartenlust begeleidt zijn leerlingen zo goed mogelijk. Om te bepalen of extra zorg nodig is, vullen alle leerlingen in de eerste klas een schoolvragenlijst in. De resultaten voegen we samen met de informatie van de leerling zelf, de ouders en de basisschool. Vervolgens bepalen we, of er extra begeleiding nodig is. Als dat het geval is, maakt de school een plan om ervoor te zorgen dat alle docenten desbetreffende leerling op de juiste wijze kunnen helpen.

Extra begeleiding kan bestaan uit:

 • deelname aan de huiswerkklas,
 • het opstellen van een handelingsplan,
 • het toekennen van een Plus-Pas, waarop staat welke extra hulp de leerling toekomt,
 • een faalangstreductietraining,
 • gesprekken met de counselor of de vertrouwenspersoon,
 • gesprekken met de trajectbegeleider,
 • ondersteuning bij dyslexie en
 • ondersteuning bij dyscalculie.

Externe begeleiding

Het kan gebeuren dat een leerling externe begeleiding nodig heeft. Het inschakelen van externe hulp gebeurt altijd in overleg met de leerling en de ouders/verzorgers. Een paar voorbeelden:

 • De schoolverpleegkundige kan de hulp van huisarts of specialist inroepen naar aanleiding van de resultaten van het algemene tweedeklassenonderzoek.
 • In overleg kan de school de hulp inschakelen van instanties als het Jeugdriagg of de GGD. Het team Jeugdgezondheidszorg GGD Kennemerland is verbonden aan onze school. Het JGZ-team bestaat uit een JGZ-arts, een JGZ-verpleegkundige en een assistent. Samen met ouders, jeugdigen en school willen zij een bijdrage leveren aan een goede gezondheid en ontwikkeling van jeugdigen. De afdeling Jeugdgezondheidszorg doet dit onder meer door het uitvoeren van preventieve gezondheidsonderzoeken en onderzoeken op indicatie bij jeugdigen. Daarnaast wordt voorlichting en advies gegeven aan ouders, jeugdigen, zorgcoördinatoren en docenten van scholen.
 • De Hartenlust maakt deel uit van het regionale samenwerkingsverband SWV (Samenwerkingsverband Zuid-Kennemerland). Dat maakt een goede afstemming en uitwisseling mogelijk tussen de verschillende scholen in de regio. Alle scholen binnen dit samenwerkingsverband bieden, vanuit de onderwijs- en ondersteuningsbehoefte van de leerling gezien, intern of in samenwerking met ketenpartners een basisondersteuningsprofiel dat bestaat uit: ……. lees verder.