Aanmelden voor leerjaar 2, 3 en 4

Als uw zoon/dochter een overstap wil maken naar de Hartenlustmavo, bent u van harte welkom voor een gesprek. Om een ander zo soepel mogelijk te laten verlopen, verzoeken we u onderstaande door te nemen:

U kunt zich vanaf 1 april 2018 (voor)aanmelden door middel van het downloaden, geheel invullen, en opsturen van het aanmeldformulier dat u hier op de site kunt vinden. Te richten aan: info@hartenlustschool.nl  Aanmeldingen worden vanaf 1 april 2018 in behandeling genomen.

Aan de school, waar uw zoon/dochter nu zit, vraagt u een doorstroomformulier in te vullen en aan u mee te geven.

Tussen 22 mei en 8 juni worden ouders gebeld en uitgenodigd voor gesprek, op volgorde van aanmelden en op basis van het geschatte aantal beschikbare plaatsen. Naast de volgorde van aanmelden is er een volgorde van plaatsing:

 1. Leerlingen die zich aanmelden vanwege een verhuizing.
 2. Leerlingen die via een MDO worden aangemeld.
 3. Leerlingen die afstromen van een havo en waarvan de huidige school geen mavo-afdeling heeft.
 4. Leerlingen die van een andere mavo willen overstappen.

U wordt verzocht voor het gesprek de volgende documenten mee te nemen:

 • Doorstroomformulier afleverende school,
 • Een kopie van het laatste rapport,
 • Het origineel toelatingsrapport Voortgezet Onderwijs,
 • Een kopie van het paspoort of ID van de leerling,
 • Een begeleidend schrijven van de mentor, waarin aangegeven wordt, waarom de leerling verwezen wordt en wat hij/zij aan onderwijsondersteuning nodig heeft.
 • Een kopie van het paspoort van de ouder(s), wanneer het geboorteland van de ouder(s) niet Nederland is,
 • Een kopie verklaring en/of onderzoeksrapport(en) betreffende specifieke leerproblemen (bijv. dyslexie of dyscalculie),
 • Toestemmingsverklaring gebruik beeldmateriaal

Binnen twee weken na het gesprek hoort u of uw zoon/dochter al of niet toelaatbaar is. Zo niet, dan wordt het betreffende dossier teruggestuurd. Wanneer uw kind toelaatbaar is zal op 18 juli 2018, bij voldoende plaatsingsmogelijkheden, het verzoek tot plaatsing omgezet worden in een inschrijving.

Plaatsingsverzoeken die gedaan zijn na 1 juli 2018 worden alleen in behandeling genomen als er nog plaats over is.

Het komt voor dat een leerling een specifieke onderwijsbehoefte heeft, die van de vo-school een intensief ondersteuningsaanbod vraagt. Ook is het mogelijk dat de benodigde ondersteuning slechts door één specifieke school kan worden geboden. Waaruit die specifieke onderwijsbehoefte bestaat, wordt in eerste instantie vastgesteld door ouders, leerling en afleverende school.

De afleverende school initieert in dat geval een multidisciplinair overleg (MDO) met ouders, leerling, afleverende school, nieuwe vo-school en eventueel andere betrokkenen. Het doel hiervan is om de onderwijsbehoefte en het daarbij passende ondersteuningsaanbod in kaart te brengen. De MDO-overdracht vindt bij voorkeur plaats vóór 1 april 2018.

Voor specifieke vragen m.b.t. leerjaar 2 kunt u contact opnemen met de teamleider onderbouw, mevrouw B. de Jong, B.deJong@hartenlustschool.nl.

Voor specifieke vragen m.b.t. de leerjaren 3 en 4 kunt u contact opnemen met de teamleider bovenbouw, mevrouw M. van Duijn, M.vanDuijn@hartenlustschool.nl.

Formulier verzoek tot plaatsing

GDE Fout: Fout met ophalen van bestand - schakel indien nodig foutcontrole uit (404:Not Found)

Klik hier om het formulier te downloaden. Met het onderteken van het formulier verklaart u kennis te hebben genomen van het schoolreglement en gaat u hiermee akkoord.

Toestemmingsverklaring gebruik beeldmateriaal

GDE Fout: Fout met ophalen van bestand - schakel indien nodig foutcontrole uit (404:Not Found)

Of klik hier om het formulier te downloaden.

Visit Us On InstagramVisit Us On FacebookVisit Us On LinkedinVisit Us On Youtube