Aanmelden leerjaar 2 t/m 4

Als uw zoon/dochter een overstap wil maken naar De Hartenlust, bent u van harte welkom voor een gesprek. Om een ander zo soepel mogelijk te laten verlopen, verzoeken we u onderstaande door te nemen:

U kunt zich vanaf 1 april 2019 (voor)aanmelden door middel van het downloaden, geheel invullen, en opsturen van het aanmeldformulier ( dit is een verzoek tot plaatsing) dat u hier op de site kunt vinden. Te richten aan: info@hartenlustschool.nl  Aanmeldingen worden vanaf 1 april 2019 in behandeling genomen.

Aan de school, waar uw zoon/dochter nu zit, vraagt u een doorstroomformulier in te vullen en aan u mee te geven.

We onderzoeken of uw zoon/dochter plaatsbaar is, dat wil zeggen of wij het passende onderwijs kunnen bieden.

Tussen 1 april en 10 mei worden ouders gebeld en uitgenodigd voor gesprek, op volgorde van aanmelden en op basis van het geschatte aantal beschikbare plaatsen. Naast de volgorde van aanmelden is er een volgorde van plaatsing:

1.    Leerlingen die zich aanmelden vanwege een verhuizing.

2.    Leerlingen die via een MDO worden aangemeld.

3.    Leerlingen die afstromen van een havo en waarvan de huidige school geen mavo-afdeling heeft.

4.    Leerlingen die van een andere mavo willen overstappen.

U wordt verzocht voor het gesprek de volgende documenten mee te nemen:

·         Doorstroomformulier afleverende school,

·         Een kopie van het laatste rapport,

·         Het origineel toelatingsrapport Voortgezet Onderwijs, ( vanuit groep 8)

·         Een kopie van het paspoort of ID van de leerling,

·         Een begeleidend schrijven van de mentor, waarin aangegeven wordt, waarom de leerling verwezen wordt en wat hij/zij aan onderwijsondersteuning nodig heeft.( dit is het OKR; deel 2 van het aanmeldformulier) 

·         Een kopie van het paspoort van de ouder(s), wanneer het geboorteland van de ouder(s) niet Nederland is,

·         Een kopie verklaring en/of onderzoeksrapport(en) betreffende specifieke leerproblemen (bijv. dyslexie of dyscalculie),

·         Toestemmingsverklaring gebruik beeldmateriaal

Binnen zes weken na het gesprek hoort u of uw zoon/dochter al of niet toelaatbaar is. Wanneer uw kind toelaatbaar is zal in de week van 8 juli 2019, bij voldoende plaatsingsmogelijkheden, het verzoek tot plaatsing omgezet worden in een inschrijving.

Plaatsingsverzoeken die gedaan zijn na 1 juli 2019 worden alleen in behandeling genomen als er nog plaats over is.

Het komt voor dat een leerling een specifieke onderwijsbehoefte heeft, die van de vo-school een intensief ondersteuningsaanbod vraagt. Ook is het mogelijk dat de benodigde ondersteuning slechts door één specifieke school kan worden geboden. Waaruit die specifieke onderwijsbehoefte bestaat, wordt in eerste instantie vastgesteld door ouders, leerling en afleverende school.

De afleverende school initieert in dat geval een multidisciplinair overleg (MDO) met ouders, leerling, afleverende school, nieuwe vo-school en eventueel andere betrokkenen. Het doel hiervan is om de onderwijsbehoefte en het daarbij passende ondersteuningsaanbod in kaart te brengen. De MDO-overdracht vindt bij voorkeur plaats vóór 1 april 2019.

Voor specifieke vragen m.b.t. leerjaar 2 kunt u contact opnemen met de teamleider onderbouw, mevrouw B. de Jong, b.dejong@hartenlustschool.nl.

Voor specifieke vragen m.b.t. de leerjaren 3 en 4 kunt u contact opnemen met de teamleider bovenbouw, mevrouw M. van Duijn, m.vanduijn@hartenlustschool.nl.

Formulier verzoek tot plaatsing

Klik hier om het formulier te downloaden. Met het onderteken van het formulier verklaart u kennis te hebben genomen van het schoolreglement en gaat u hiermee akkoord.

Schoolreglement

klik hier om het schoolreglement te downloaden.