Disclaimer

De informatie op deze website is met grote zorg samengesteld. Desondanks dit is het mogelijk dat de informatie onvolledig of onjuist is, of fouten bevat. De Hartenlustschool kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele fouten, defecten of andere beschadigende consequenties, voortkomend uit het gebruik van deze website.

Aansprakelijkheid

De Hartenlustschool aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door de inhoud van de – al dan niet door derden aangeboden – informatie op deze website, en behoudt zich het recht voor door derden aangeboden informatie te wijzigingen en/of verwijderen.
De Hartenlustschool aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de door derden aangeboden informatie op deze website. Hieronder valt onder meer, maar niet uitsluitend, het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werk(en) of het anderszins in strijd handelen met de intellectuele eigendomsrechten van derden.

Copyright

Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd, verspreid, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, downloaden naar andere websites, databases of op welke andere manier dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Hartenlustschool. Het is wel toegestaan de aangeboden informatie te downloaden en/of te printen voor persoonlijk gebruik.

Beveiliging

Deze website bevat een gedeelte dat alleen bereikbaar is via het inloggen met een gebruikersnaam en wachtwoord. Dit gedeelte is uitsluitend toegankelijk voor medewerkers, ouders en leerlingen van de Hartenlustschool. Om inlogpogingen door computers (zgn. ‘robots’) tegen te gaan, wordt bij het inloggen gevraagd een beveiligingscode in te voeren.

Privacy

Tijdens allerlei activiteiten van de Hartenlustschool worden foto’s gemaakt van en door leerlingen. Deze foto’s worden vervolgens op de website geplaatst. Gezien de grote aantallen foto’s, is het praktisch onmogelijk om vooraf toestemming te vragen voor gebruik. Mochten leerlingen en/of ouders, of medewerkers van de school bezwaar hebben tegen publicatie van bepaalde foto’s dan kan aan de school kenbaar worden gemaakt middels een schriftelijk bericht aan de directie. Zonder een schriftelijk bericht gaan wij er vanuit dat beeldmateriaal van leerlingen en medewerkers op de website kan worden gebruikt.
De Hartenlustschool ziet erop toe dat er zorgvuldig wordt omgegaan met het plaatsen van foto’s, informatie en links. Bij de publicatie van foto’s of werk worden geen (achter)namen van leerlingen of andere persoonlijke informatie vermeld.

Tenslotte

Heeft u vragen over deze disclaimer of over de verwerking van gegevens op deze website? Stuur dan een e-mail naar info@hartenlustschool.nl