De Hartenlustmavo van A-Z

Alles wat je over de Hartenlustmavo moet weten, vind je in deze digitale Schoolgids. In de linkerkolom staat (bijna) alles waar je op de Hartenlustmavo mee te maken kunt krijgen. Wil je meer weten over een bepaald begrip? Kijk dan in de linkerkolom en klik er op.

Bevorderingsnormen

Voor een overzicht van de bevorderingsnormen van elke jaarlaag kunt u klikken op: bevorderingsnormen.

Doel bevorderingsnorm

Het doel van de bevorderingsnorm is, dat de bevordering van leerlingen op een transparante manier plaatsvindt, volgens normen die van te voren bekend zijn. Bij alle leerlingen wordt in de loop van het jaar een prognose van het te volgen studietraject gemaakt. Dit gebeurt op basis van studieresultaten en de resultaten van eventueel ingezette extra zorg.

Leerlingen kunnen bevorderd worden naar het volgende leerjaar, doubleren of worden verwezen naar een ander onderwijsniveau of een school met een ander ondersteuningsprofiel. Uiteraard wordt daarover in de loop van het schooljaar door de mentor met ouders overlegd. Gezakte leerlingen uit leerjaar 4 mogen het examenjaar opnieuw doen.

 

Doubleren en/of verwijzen

Doubleren:

Als een leerling niet aan de overgangsnormen voldoet omdat hij/zij of structureel onvoldoende resultaten heeft behaald of voor te veel vakken een onvoldoende staat om over te kunnen, zijn er twee mogelijkheden: doubleren of verwijzen.

In beide gevallen zal de mentor na het tweede rapport in gesprek gaan met leerling en ouders over de resultaten. In dat gesprek geeft de leerling zijn doelen aan, hoe hij deze wil bereiken en wat hij hiervoor nodig heeft van ouders en school. Ook wordt besproken of een leerling meer gebaat is bij praktijkvakken en of het TL niveau wel haalbaar is voor hem/haar.

Indien blijkt, dat een leerling ondanks alle inzet en ondersteuning niet in staat is om het TL niveau te volgen, of dat de leerling zich beter kan ontwikkelen bij meer praktijkvakken, dan is de overstap naar beroepsgericht onderwijs een passend advies. Wanneer leerling en ouders van mening zijn, dat het TL niveau (in de toekomst) wel haalbaar is, dan kan ervoor gekozen worden om te doubleren. Het advies komt vanuit de school, de ouders zijn verantwoordelijk voor de keuze. Echter doubleren in twee achtereenvolgende leerjaren of voor een tweede maal doubleren in hetzelfde leerjaar is niet toegestaan.

 

Verwijzen naar een school met een ander ondersteuningsprofiel:

In dit geval gaat het niet altijd om een mogelijke doublure: een leerling kan gespecialiseerde ondersteuning nodig hebben en toch goede resultaten behalen. Meestal zijn er dan andere oorzaken en kan een leerling wél het TL niveau aan, maar is er op andere gebieden meer begeleiding nodig dan De Hartenlust kan bieden.

Het verwijzen wordt altijd door het zorgteam met de ouders en leerling besproken. Er vindt onderzoek plaats, er wordt een handelingsplan opgesteld, uitgevoerd en geëvalueerd en vervolgens, in gesprek met ouders en leerling, vastgesteld welke ondersteuningsbehoefte de leerling heeft.

De school zoekt vervolgens, in overleg met het Samenwerkingsverband Zuid Kennemerland, een of meerdere scho(o)l(en), die aan de behoeften van de leerling kunnen voldoen. (Mochten er meerdere scholen beschikbaar zijn, kiezen ouders en leerling de school.) Nadat er een juiste plek gevonden is, schrijven ouders de leerling in.