Van A tot Z

Wie doet wat?

DIRECTIE van DE HARTENLUST

De dagelijkse schoolleiding bestaat uit de directeur en twee teamleiders. De directie van De Hartenlust (MT genoemd) draagt zorg voor de dagelijkse leiding van de school. De huidige leden van de directie van de Hartenlust zijn:

  • Mw M. de Goede, directeur
  • Mw. J. Bas, teamleider onderbouw
  • Dhr . M. Elferink , teamleider bovenbouw 

MEDEZEGGENSCHAPSRAAD

De huidige samenstelling van de MR is als volgt :

Personeelsgeleding MR:

Simon Kee (voorzitter)
Chantal Maarleveld (secretaris)
Maikel Rensen
Paulisca Heerschop

Oudergeleding MR (OMR)
Claudia Hodde
Monique Nelissen.

Leerlinggeleding MR (LMR)
Lot van LonkHuijzen
Maartje van der Kuur
Lotte Zaagsma (aspirant lid)

LEERLINGENRAAD 

wordt nog gekozen

DUNAMARE

Een kleine, maar hoogwaardige faciliterende backoffice ondersteunt de scholen. Door de wijze waarop de onderwijsgroep is ingericht, is het mogelijk financieel voordeel te verkrijgen, te investeren én medewerkers op de scholen te ondersteunen. Medewerkers kunnen bovendien profiteren van elkaars kennis en ervaring: kansen worden gezamenlijk opgepakt en problemen gemeenschappelijk opgelost. Door het bundelen van de krachten is Dunamare Onderwijsgroep in staat om toegevoegde waarde te bieden aan de scholen, waardoor de leerprestaties en de vorming van de leerlingen worden verbeterd. Hier vindt u meer informatie over Dunamare Onderwijsgroep en treft u ook belangrijke documenten aan, zoals de klachtenregeling en het protocol betreffende schorsing en verwijdering.

 COLLEGE VAN BESTUUR DUNAMARE ONDERWIJSGROEP

Het College van Bestuur (CvB), benoemd door de Raad van Toezicht, is eindverantwoordelijk voor de aangesloten scholen en de stichting. De huidige leden van het College van Bestuur Dunamare Onderwijsgroep zijn:

De Hartenlust maakt onderdeel uit van Dunamare Onderwijsgroep. Deze bestaat uit 24 scholen voor voortgezet onderwijs in de regio Haarlem, Haarlemmermeer en Velsen (met een uitstapje naar Harlingen). Het betreft alle schoolsoorten, van gymnasium tot praktijkonderwijs. Scholen die in de regio bijzondere zorg aanbieden aan leerlingen zijn vrijwel allemaal aangesloten bij Dunamare Onderwijsgroep. Zie voor meer informatie: www.dunamare.nl.

·       Henk Post, voorzitter

·       April van Loenen, medebestuurder