Van A tot Z

Toelatingseisen

Bij de overstap naar het voortgezet onderwijs (vo) spelen twee zaken een belangrijke rol:

  1. Het basisschooladvies
  2. Het gewijzigde advies

Ad 1 Het basisschooladvies

Het bevoegd gezag baseert zijn beslissing over de toelating van leerlingen tot het eerste schooljaar op het schooladvies van de basisschool dat voor 1 maart wordt vastgesteld.

Het basisschooladvies is gebaseerd op de leerprestaties van een leerling gedurende een aantal jaren. Een leerling kan zich alleen aanmelden op een school die het soort onderwijs aanbiedt dat in het basisschooladvies staat aangegeven.

De gegevens van de eindtoets worden aan de vo-scholen verstrekt.

Voor aanmelding op de Hartenlustmavo geldt, dat dit advies vmbo-tl of vmbo-tl/havo moet zijn.

Ad 2 Het gewijzigde advies

Indien het schooladvies naar aanleiding van het resultaat van de centrale eindtoets of een andere eindtoets wordt gewijzigd, dan baseert het bevoegd gezag zijn beslissing over de toelating van leerlingen tot het eerste schooljaar op dat gewijzigde schooladvies.

Broertjes/zusjes van leerlingen die reeds op school zijn ingeschreven, tweelingen en kinderen van personeelsleden worden met voorrang geplaatst. Vervolgens worden leerlingen geplaatst uit het wervingsgebied en tenslotte, als er nog plaats is, de leerlingen van buiten het wervingsgebied.