Van A tot Z

Verlofaanvraag

Mogelijkheden voor het aanvragen van verlof

Verlof voor religieuze feestdagen

Wanneer een kind “plichten moet vervullen die voortvloeien uit religie of levensovertuiging” kan hiervoor verlof verleend worden onder de volgende voorwaarden:

·         Per religieuze feestdag kan in principe één vrije dag worden verstrekt door de directeur van de school.

·         Een aanvraag van extra vrije dagen om een religieus feest in het thuisland te vieren kan door de directeur niet gehonoreerd worden; vrije dagen worden alleen verstrekt voor de religieuze feestdag zelf, de rest zou extra vakantie zijn. De afwezigheid van een kind/jongere vanwege een religieuze feestdag wordt ten minste twee dagen van tevoren door één van de ouders schriftelijk aan de directeur van de school gemeld.

 

Verlof voor extra vakantie

Op vakantie tijdens schooltijd is in principe onmogelijk. Een uitzondering kan gemaakt worden wanneer een kind gedurende geen enkele schoolvakantie twee weken gezinsvakantie kan genieten vanwege de “specifieke aard van het beroep” van één van de ouders (uit jurisprudentie is gebleken dat er vanuit gegaan wordt dat de ouder het merendeel van zijn inkomsten slechts in de zomervakantie kan verdienen). In dat geval kan bij de directeur van de school verlof worden aangevraagd voor extra vakantie. De directeur kan in deze gevallen één maal per jaar voor ten hoogste tien schooldagen verlof verlenen. Het moet dan gaan om de enige gezinsvakantie in dat jaar.

NB: alleen een werkgeversverklaring is geen geldige reden voor het verlenen van verlof voor extra vakantie. Er mag geen verlof worden verleend op grond van organisatorische problemen bij de werkgever (dit geldt bijvoorbeeld voor aanvragen van ouders die werkzaam zijn bij luchtvaartmaatschappijen).

Verlof kan alleen verleend worden onder de volgende voorwaarden:

• De verlofperiode mag niet vallen in de eerste twee weken van het schooljaar.
• De aanvraag voor extra verlof moet ten minste
vier weken van tevoren worden ingediend bij de directeur van de school. Dit heeft te maken met een eventuele bezwaarperiode.
• De verlofperiode mag niet meer dan tien schooldagen beslaan. Voor een periode van meer dan tien schooldagen mag wettelijk gezien geen toestemming worden verleend.

Verlof wegens gewichtige omstandigheden

Bij gewichtige omstandigheden gaat het volgens de wet om “buiten de wil van ouders en kind gelegen situaties”. Voor deze omstandigheden kan verlof worden aangevraagd. Te denken valt aan:
• Verhuizing van het gezin
• Bijwonen van een huwelijk van bloed- of aanverwanten tot en met de 3e graad.

• Huwelijksjubileum; 12 ½, 25, 40 of 50 jaar
• Ernstige ziekte van bloed- of aanverwanten tot en met de 4e graad
• Overlijden en begrafenis

Bij de dots 2 t/m 4 geldt dat wordt geadviseerd hiervoor buiten Nederland maar binnen Europa maximaal vijf dagen toe te kennen. Buiten Europa worden maximaal tien dagen verlof gegeven, indien dit aantoonbaar noodzakelijk is voor de reis en het verblijf.

Heeft het verlof betrekking op de vierde dot, wordt u verzocht contact op te nemen met de teamleider.

Onder gewichtige omstandigheden vallen niet:
• Familiebezoek in het buitenland
• Vakantie in een goedkope periode of in verband met een speciale aanbieding, het winnen van een prijs of het anderszins aanbieden van een vakantie door derden
• Vakantie onder schooltijd vanwege gebrek aan andere boekingsmogelijkheden
• Eerder vertrek of latere terugkeer van vakantie vanwege de verkeersdrukte

Verlof voor theorie- en rijexamen

Er wordt gedurende de schoolloopbaan maximaal twee keer verlof gegeven voor het doen van rijexamen: eenmaal voor een theorie-examen en eenmaal voor een praktijkexamen. Eventuele herexamens zullen na schooltijd of in de vakanties moeten worden gepland. Informatie over CBR-examen aanvragen kunt u vinden op de site van het CBR. Er wordt geen verlof gegeven voor het volgen van rijlessen.

Procedure

• De aanvraag voor extra verlof (meer dan één dag) moet, indien mogelijk, ten minste vier weken van tevoren, maar in ieder geval zo spoedig mogelijk, worden ingediend bij de teamleider van uw kind. Dit heeft te maken met een eventuele bezwaarperiode.
• De directeur van de school beslist over aanvragen voor een verlofperiode tot en met tien schooldagen. Voor een periode van meer dan tien schooldagen moet een aanvraag voor extra verlof worden ingediend bij de leerplichtambtenaar.

Klik hier  voor het aanvraagformulier