Van A tot Z

Medezeggenschapsraad (MR)

Medezeggenschapsraad (MR)

De Medezeggenschapsraad (MR) is een beleidsorgaan dat openheid en onderling overleg binnen de schoolorganisatie dient te bevorderen. De MR heeft de taak om de kwaliteit van zowel het onderwijs, alsook de schoolorganisatie te waarborgen en maakt daarbij gebruik van een aantal bevoegdheden om de schoolleiding te adviseren en/of bij te staan bij het vervullen van haar taken.

Bij enkele beleidszaken heeft de MR instemmingsrecht: een meerderheid van de MR, of een geleding daarvan, moet in een dergelijk geval instemmen met een voorstel van de schooldirectie. De MR heeft ook een gevraagd én ongevraagd adviesrecht op basis waarvan de MR-leden al dan niet op voorspraak van hun achterban de schoolleiding van advies kunnen voorzien in allerhande schoolgerelateerde (beleids)aangelegenheden.

De MR bestaat op De Hartenlust uit het gewenste aantal van acht leden: vier personeelsleden, twee ouders en twee leerlingen, alsmede een aspirant lid voor de leerlinggeleding ter borging van de continuïteit van de juiste samenstelling van de MR in het volgende schooljaar.

De MR komt tenminste zes keer per jaar samen in de aula om te vergaderen over belangrijke onderwerpen aangaande de kwaliteit van het onderwijs en het functioneren van de schoolorganisatie.

Deze overleggen vinden meestal plaats op een woensdag en starten om 18.00 uur en eindigen rond 20.00 uur.

Klik hier voor het jaarverslag van de MR van De Hartenlust 2022/2023

Klik hier voor de jaarplanning van de MR van De Hartenlust 2023/2024

Klik hier voor het huishoudelijk reglement van de medezeggenschapsraad

Mocht u vragen hebben of wilt u een  vergadering bijwonen, dan kunt u contact opnemen met: mr@hartenlustschool.nl.

De huidige samenstelling van de MR is als volgt :

Personeelsgeleding MR:

Simon Kee (voorzitter)
Chantal Maarleveld (secretaris)
Maikel Rensen
Paulisca Heerschop

Oudergeleding MR (OMR)
Claudia Hodde
Monique Nelissen.

Leerlinggeleding MR (LMR)
Lot van LonkHuijzen
Maartje van der Kuur
Lotte Zaagsma (aspirant lid)