De Hartenlust van A-Z

Alles wat je over De Hartenlust moet weten, vind je in deze digitale Schoolgids. In de linkerkolom staat (bijna) alles waar je op De Hartenlust mee te maken kunt krijgen. Wil je meer weten over een bepaald begrip? Kijk dan in de linkerkolom en klik er op.

Medezeggenschapsraad (MR)

De Medezeggenschapsraad (MR) is een beleidsorgaan dat openheid en onderling overleg binnen de schoolorganisatie dient te bevorderen. De MR heeft de taak om de kwaliteit van zowel het onderwijs, alsook de schoolorganisatie te waarborgen en maakt daarbij gebruik van een aantal bevoegdheden om de schooldirectie te adviseren en/of bij te staan bij het vervullen van zijn taken.

Bij enkele beleidszaken heeft de MR instemmingsrecht: een meerderheid van de MR, of een geleding daarvan, moet in een dergelijk geval instemmen met een voorstel van de schooldirectie.

De MR bestaat op De Hartenlust uit negen leden: vier personeelsleden, drie ouders en twee leerlingen. Zij komen zes keer per jaar samen om te vergaderen over belangrijke onderwerpen, aangaande de kwaliteit van het onderwijs en het functioneren van de schoolorganisatie.

M. Zondervan,  voorzitter.

Personeelsgeleding:
F.Raps, zorgcoördinator (secretaris)

M.Rensen (lid)

I.Huneker (lid)

K.Hoeijmakers (lid)

Ouder-leerlingbegeleiding:

Dana van Kessel
Merel van Zijl

Mocht u vragen hebben, of wilt u een vergadering bijwonen, dan kunt u contact opnemen met: mr@hartenlustschool.nl

Klik hier voor het jaarverslag van de MR van De Hartenlust 2018/2019