De Hartenlust van A-Z

Alles wat je over De Hartenlust moet weten, vind je in deze digitale Schoolgids. In de linkerkolom staat (bijna) alles waar je op De Hartenlust mee te maken kunt krijgen. Wil je meer weten over een bepaald begrip? Kijk dan in de linkerkolom en klik er op.

Medezeggenschapsraad (MR)

Medezeggenschapsraad (MR)

De Medezeggenschapsraad (MR) is een beleidsorgaan dat openheid en onderling overleg binnen de schoolorganisatie dient te bevorderen. De MR heeft de taak om de kwaliteit van zowel het onderwijs, alsook de schoolorganisatie te waarborgen en maakt daarbij gebruik van een aantal bevoegdheden om de schoolleiding te adviseren en/of bij te staan bij het vervullen van haar taken.

Bij enkele beleidszaken heeft de MR instemmingsrecht: een meerderheid van de MR, of een geleding daarvan, moet in een dergelijk geval instemmen met een voorstel van de schooldirectie. De MR heeft ook een gevraagd én ongevraagd adviesrecht op basis waarvan de MR-leden al dan niet op voorspraak van hun achterban de schoolleiding van advies kunnen voorzien in allerhande schoolgerelateerde (beleids)aangelegenheden.

De MR bestaat op De Hartenlust momenteel nog uit het gewenste aantal van acht leden: vier personeelsleden, twee ouders en twee leerlingen, alsmede een aspirant lid voor de leerlinggeleding ter borging van de continuïteit van de juiste samenstelling van de MR in het volgende schooljaar.

Met ingang van het volgende schooljaar 2020-2021 is de MR i.v.m. het aftreden van twee leden op zoek naar twee leden voor de Personeelsgeleding (PMR) en een lid voor de Oudergeleding (OMR). Mocht u hiervoor interesse hebben, dan is het wellicht raadzaam om een keer een MR-overleg vrijblijvend bij te wonen. Uw inbreng wordt ten zeerste gewaardeerd!

De MR komt tenminste zes keer per jaar samen in het ‘docentenhuisje’, direct gelegen naast de school, om te vergaderen over belangrijke onderwerpen aangaande de kwaliteit van het onderwijs en het functioneren van de schoolorganisatie.

Deze overleggen vinden meestal plaats op een woensdag en starten om 18.00 uur en eindigen om 20.00 uur.

De agenda van het eerstvolgende MR-overleg van 27 november a.s. kunt u raadplegen door hier te klikken

De MR dient jaarlijks een verslag uit te brengen over het afgelopen schooljaar.

Klik hier voor het jaarverslag van de MR van De Hartenlust 2018/2019

Mocht u vragen hebben of wilt u de vergadering van 12 februari a.s. of een volgende vergadering bijwonen, dan kunt u contact opnemen met: mr@hartenlustschool.nl.

De huidige samenstelling van de MR is als volgt :

 

Functie Naam
Voorzitter Maarten Zondervan
Secretaris Fred Raps
Personeelsgeleding MR (PMR)

 

 

Ingrid Huneker
Karen Hoeijmakers
Maikel Rensen
Fred Raps
Oudergeleding MR (OMR) Maarten Zondervan
Arnaud Jansen
Leerlinggeleding MR (LMR) Dana van Kessel (leerjaar 4)
Merel van Zijl (leerjaar 3)
Aspirant lid MR (LMR) Iris v.d. Putten (leerjaar 2)
Visit Us On InstagramVisit Us On FacebookVisit Us On LinkedinVisit Us On Youtube